Op Ziekte-kostenvergelijker.nl geven wij GEEN advies voor een zorgverzekering. Er zullen alleen vragen worden beantwoord m.b.t. technische vragen over de website. Deze vergelijkingstool wordt verzorgd door DSC Finance onder AFM-nummer 12042898. De inhoud van de tool staat los van de rest van deze website.

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2017. De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar. Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.

Het afsluiten van een basisverzekering is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Iemand is verzekerd voor de Wlz als: Diegene Nederlands ingezetene is (als hij/zij rechtmatig in Nederland woont) en/of; Diegene niet-ingezetene is, maar in Nederland wel loonbelasting afdraagt Uitzonderingen Er zijn echter wel meerdere uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen staan beschreven in de beperkingen van de kring der verzekerden (Koninklijk Besluit 746). De volgende personen zijn wel verplicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten: Personen die werkzaamheden in Nederland slechts tijdelijk stopzetten Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn Gezinsleden van ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Voorwaarde is dat de gezinsleden zelf niet werken in het buitenland. Werknemers in het buitenland, in dienst zijn van een Nederlandse werkgever die rijden, vliegen of varen als beroep. Gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die tijdelijk in het buitenland verblijven in verband met hun studie en daarbij niet werken in het land waar zij verblijven. Vreemdelingen die: (a) in Nederland verblijven en afwachten op een besluit van voortgezette toelating, (b) rechtmatig verblijf houden in Nederland en/of (c) een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd Buitenlanders die in het buitenland (of Nederland) wonen en in Nederland werken en/of winst genieten Er zijn echter nog twee groepen die niet verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten: Mensen die in actieve militaire dienst zijn Personen die, vanwege geloofs- of levensovertuiging een aantoonbaar bezwaar tegen het hebben van een verzekering. Voor deze groep gelden speciale regels

Ieder jaar opnieuw verandert de inhoud van het basispakket. Op Ziekte-kostenvergelijker.nl vind je een overzicht van de actuele wijzigingen en nieuwe vergoedingen binnen het basispakket. Met de basisverzekering hebben verzekerden recht op de volgende dekkingen vanuit het basispakket: Let op: voor sommige vergoedingen uit het basispakket geldt een eigen bijdrage of eigen risico. Ook het soort polis kan invloed hebben op de mate van vergoeding. Anticonceptie (tot 21 jaar) Diverse anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage. Audiologische zorg Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat. Besnijdenis Besijdenis op grond van medische noodzaak Buitenlandzorg Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering. Niet spoedeisende zorg (normaliter alleen na toestemming). Dieetadvies 3 uur voorlichting met een medisch doel. Dieetpreparaten (na toestemming). Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek naar erfelijke afwijkingen Ergotherapie Ergotherapie: maximaal 10 uur per jaar Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming). Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van maximaal 18 behandelingen. Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen. 37 behandelingen fysiotherapie voor mensen met etalagebenen Op de website van de overheid staat een lijst met chronische aandoeningen waarbij de patiënt in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket. Geneesmiddelen Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten (er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn). Huisarts Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts. Hulpmiddelen Diverse hulp- en verbandmiddelen worden vergoed. Voor meerdere hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Voor kinderen onder 18 jaar is de eigen bijdrage voor hoortoestellen niet meer van toepassing. Ketenzorg Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement. Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf, zorg en ondersteuning in een zorginstelling voor patiënten die vanwege medische redenen nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld kort na ontslag in het ziekenhuis. Kraamzorg Kraamzorg thuis: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 4,20 euro per uur (2016). Kraamzorg in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 33 euro per dag. Kraamzorg in een ziekenhuis/geboortecentrum met medische noodzaak. Logopedie Hulp bij spraakfunctie- en vermogen. Plastische chirurgie Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties, zoals: Borstprotheses voor vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben Een bovenooglidcorrectie voor patienten met een visuele beperking als gevolg van een verlamd of verslapd ooglid. Psychologische zorg Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ). Revalidatie Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie. Stoppen met roken programma Jaarlijkse vergoeding van het stoppen-met-roken programma. Specialistische zorg in het ziekenhuizen Consulten, behandelingen en operaties in het ziekenhuis of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg. Er geldt een medische noodzaak met bijbehorende verwijzing van een (huis)arts. Per 2016 valt de sportarts onder medisch specialistische zorg. Tandheelkundige zorg Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen. Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie. Implantaten voor jongeren tot 23 jaar die (blijvende) snij- en hoektanden missen. Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties. Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar. Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 25 procent). Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak). Verloskundige zorg Bevalling thuis. Bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak Visuele zorg Vergoeding van een bril of lenzen bij een bijzondere oogafwijking of zeldzame sterkte (alleen bepaalde medische indicaties) Voormalige AWBZ-taken Persoonlijke verzorging en verpleging Behandeling zintuiglijke gehandicapten Palliatieve zorg Intensieve zorg voor kinderen Voorwaardelijk toegelaten Medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE PTED. Dit is een behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia. Autologe Vet Transplantatie (AFT) bij borstreconstructie. Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF) 3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar. Ziekenopname en verblijf Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming). Ziekenvervoer Vervoer met ambulance of traumahelikopter. Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar bij bepaalde medische indicaties: 0,31 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van € 96 euro per jaar).

Load More